Sæbygarden - Vedtægter Vedtægter


Vedtægter for Sæbygardens Venner

Foreningens navn er "Sæbygardens Venner" Sæby

Foreningens formål er at støtte Sæbygarden, såvel økonomisk som praktisk.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår henholdsvis med 2 medlemmer på ulige årstal, og 3 medlemmer på lige årstal.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.

Til Sæbygardens bestyrelse, udpeger Sæbygardens Venners bestyrelse en person, der deltager i Sæbygardens bestyrelsesmøder som observatør.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ved indvarsling senest 14 dage før gennem den lokale avis. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør ved simpelt stemmeflertal de forslat der i henhold til dagsordenen er forelagt den.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af medlemmerne
eller bestyrelsen kræver det. Forslag til behandling både på ordinær og ekstraordinær generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 10 dage før.

Vedtægtsændringer kan foregå på foreningens ordinære generalforsamling, samt ved en af bestyrelsen eller medlemmer jfr. §7 indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der kræves almindelig stemmeflertal for godkendelse.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og opkræves
helårligt, alle andre ydelser er frivillige.

Foreningen kan kun opløses med mindst 3/4 af de afgivne stemmer
for dette, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Såfremt
foreningen opløses, skal dens materialer, arkiver, samt formue overlades til Sæbygarden eller andet musisk formål efter generalforsamlingens beslutning.

Sæbygardens Venner

Sæbygardens Venner
Køb et fadderskabsbevis
Kontakt Vennerne
Bliv medlem
Vedtægter
Nyhedsbrev